RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała.

 2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, w tym udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnych oraz dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.

 3. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj.: wszelkie działania zmierzające do zawarcia umowy np. złożenie oferty czy korespondowanie w sprawie uzgodnienia warunków umowy; realizacja postanowień umowy;

 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wystawienie faktury w zakresie świadczonych usług, konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej przez określony przepisami prawa okres czasu;

 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania/wnioski Klienta, archiwizowanie danych). Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyną złożonego sprzeciwu powinna być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu takiego żądania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykażemy istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, adwokaci i radcowie prawni współpracujący z Kancelarią, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe), podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie.

 2. Przechowujemy Państwa dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora.

 3. Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 2. przenoszenia swoich danych – prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania,  

 3. jeżeli Państwa dane osobowe byłyby przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

 1. wysyłając e-mail na adres: biuro@kupilaskrupa.pl

 2. wysyłając pismo na adres korespondencyjny: ul. Karpacka 24/B16, 43-300 Bielsko-Biała.

 1. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy w zakresie obsługi prawnej.

 5. Dodatkowo informujemy, iż System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w postaci polityk ochrony danych został przyjęty w naszej Kancelarii. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem mailowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez naszą Kancelarię, będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jak wskazano wyżej, co do zasady Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich, aczkolwiek komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem portalu Facebook bądź polubienie Fanpage’a może być za takie przetwarzanie uznane ze względu na fakt, iż sam portal społecznościowy jest prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA. Właściciel portalu Facebook przetwarza dane jak odrębny administrator na własnych zasadach określonych we własnej polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z tytułu polubienia Fanpage’a bądź komunikowania się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Administrator realizuje w ten sposób swoje cele takie jak: promowanie marki czy informowanie na bieżąco użytkowników o swojej aktywności, co pozwala na budowanie i utrzymanie społeczności związanej z Administratorem. Kryterium czasookresu przechowywania danych może wyznaczać: usunięcie przez autora zamieszczonych treści, zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania, czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem portalu. Facebook, jako odrębny administrator, określa swoje kryteria przechowywania danych. Katalog praw wskazany przez Administratora w klauzuli informacyjnej jest tożsamy z katalogiem praw przysługującym osobie komunikującej się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a. Administrator nie dokonuje procesu profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji. Podanie danych w przypadku polubienia Fanpage’a lub komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a ma charakter dobrowolny. Jednocześnie niepodanie danych spowoduje brak możliwości przeglądania Fanpage’a, pozostawiania komentarzy lub wiadomości na Fanpage’u.

 Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij