Terminy zwrotu podatku VAT

Bielsko-Biała, dnia 31.01.2017r.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. nr 54 poz. 535, dalej „ustawa o VAT”), gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa niż kwota podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe lub zwrotu tej różnicy na wskazany rachunek bankowy.

Terminy zwrotu na rachunek bankow

Termin podstawowy 60-dniowy:

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT podstawowy termin zwrotu podatku wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, o ile nie znajdą zastosowania przepisy szczególne. Termin 60-dniowy może znaleźć zastosowanie również w następujących sytuacjach:

 • z tytułu nadwyżki podatku naliczonego związanego z wykonywaniem przez podatnika poza granicami kraju czynności nieopodatkowanych, ale tylko wyłącznie w przypadku kiedy umożliwiają one odliczenie podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 8 pkt. 1,
 • z tytułu podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych o charakterze amortyzacyjnym oraz gruntów, w tym także prawa użytkowania wieczystego do gruntów, w przypadku kiedy zaliczone je do środków trwałych nabywcy,
 • z tytułu nadwyżki podatku naliczonego, wynikającej z charakteru sezonowości działalności prowadzonej przez podatnika,

W tym przypadku zwrot nadwyżki następuje wyłącznie na umotywowany wniosek podatnika.

Możliwy jest także zwrot nadwyżki podatku VAT z w przypadku, gdy nadwyżka nie wynika  z żadnej z powyższych okoliczności, ale pod warunkiem że podatnik spełni następujące warunki:

 • rozliczone zostały kwoty należności w przypadku podatku naliczonego wynikającego z faktur krajowych,
 • zostały zapłacone kwoty wynikające z decyzji i dokumentów celnych,
 • właściwie zadeklarowano kwoty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • złożył umotywowany wniosek.

Termin 25-dniowy

Zwrot w takim skróconym terminie  możliwy jest z tytułu podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych o charakterze amortyzacyjnym oraz gruntów, w tym także prawa użytkowania wieczystego do gruntów, w przypadku kiedy zaliczone je do środków trwałych nabywcy.

Zwrot w terminie 25-dniowym możliwy jest także z tytułu nadwyżki podatku naliczonego związanego z wykonywaniem przez podatnika poza granicami kraju czynności nieopodatkowanych, ale tylko wyłącznie w przypadku kiedy umożliwiają one odliczenie podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 8 pkt. 1.

W powyższych przypadkach zwrot w 25-dniowym terminie może zostać wykonany o ile podatnik spełnił następujące warunki:

 • rozliczone zostały kwoty należności w przypadku podatku naliczonego wynikającego z faktur krajowych,
 • zostały zapłacone kwoty wynikające z decyzji i dokumentów celnych,
 • właściwie zadeklarowano kwoty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • złożył umotywowany wniosek.

Termin 180-dniowy

Zastosowanie ma we wszystkich pozostałych przypadkach.

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu (WDT)

Podmioty otrzymują zwrot podatku VAT w wysokości do kwoty stanowiącej równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższej jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka, w przypadku:

 • WDT nowych środków transportów dokonywana jest przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebądące podatnika w rozumie art. 15 ustawy o VAT,
 • okoliczności nie wskazują, że wyżej wymienione podmioty wykonują WDT nowych środków transportu w sposób częstotliwy.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij