Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej- mBank S.A.

 

Bielsko- Biała, 29.03.2021 r.

Znaczna część kredytów frankowych, których unieważnienia dochodzą Klienci naszej Kancelarii została zawarta z BRE BANK oraz Multibankiem. Umowy obecnego mBank S.A. zawierały abuzywne postanowienia umowne dotyczące dowolnego ustalania kursu kupna oraz sprzedaży waluty obcej CHF w tabeli kursów walut obowiązującej w Banku. W rezultacie, strona ekonomicznie silniejsza, czyli Bank była upoważniona do jednostronnego określania kursu sprzedaży CHF, według którego była określana kwota kredytu do spłaty, a następnie określenia kursu kupna CHF, który był niezbędny do wyliczenia kwot pobieranych co miesiąc z rachunku bankowego Kredytobiorców, jako spłaty rat kredytów.

Warto podkreślić, że zgodnie z treścią art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy – co nie dotyczy postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Jak wyraźnie stwierdził Sąd Okręgowy w Bielsku- Białej w uzasadnieniu wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej zawartej z BRE BANK S.A. (obecnie mBank S.A.) wydanego w sprawie Klienta naszej Kancelarii (sygn. akt I C 672/20) „Kredytobiorcy nie mieli rzeczywistego wpływu na treść umowy kredytu, za wyjątkiem samej kwoty udzielonego kredytu. Postanowienia umowy zostały przejęte z wzorca zaproponowanego przez stronę pozwaną. Indywidualne uzgodnienie postanowień umowy nie polega na tym, że kredytobiorcy mogą wybrać inny rodzaj umowy. Kredytobiorcy nie mogli nawet wybrać dnia uruchomienia kredytu (…). Ponadto należy wskazać, że w ocenie Sądu, w drodze uczciwie i rzetelnie prowadzonych negocjacji rozsądny kredytobiorca dobrowolnie nie zaakceptowałby faktu, że druga strona może jednostronnie kształtować wysokość rat kredytowo- odsetkowych.”

Co więcej, w innej sprawie wytoczonej przez Klienta naszej Kancelarii, rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Bielsku- Białej (sygn. akt I C 206/20) Sąd stwierdził, że „teoretycznie kurs waluty mógłby być zgodnie z umową kredytu określany przez Bank np. jako dowolna wielokrotność kursów obowiązujących na rynku międzybankowym. Takie postanowienie umowne w sposób rażący przekracza granice swobody umów”. M.in. z tego względu Sąd zarówno w niniejszej sprawie, jak i w wielu innych prowadzonych przez prawników naszej Kancelarii przeciwko mBank S.A. ustalił nieważność umowy kredytowej.

Jednocześnie, Sąd w zacytowanym powyżej uzasadnieniu wyroku wyraźnie podkreślił, że „gdyby kredytujący bank zamierzał wystarczająco poinformować kredytobiorcę będącego osobą fizyczną (konsumentem) o niebezpieczeństwach wynikających z kredytu powiązanego z kursem waluty obcej, to nie proponowałby w ogóle zawierania takich umów kredytowych, zdając sobie sprawę jako profesjonalista, że umowa taka może zostać łatwo oceniona jako nieuczciwa”. Wprowadzenie konsumenta w błąd i wywołanie mylnego przekonania co do zawartej umowy z całą pewnością narusza dobre obyczaje i zasady uczciwych praktyk rynkowych.

Nasi Klienci często mają wątpliwości, czy zawarcie aneksu do umowy frankowej nie pozbawia ich możliwości dochodzenia stwierdzenia nieważności umowy na drodze sądowej. Należy wyraźnie podkreślić, że oceny umowy dokonuje się na chwilę jej zawarcia, bowiem niedozwolony charakter postanowień umownych może być badany jedynie z uwzględnieniem okoliczności z chwili zawarcia umowy kredytu, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Zatem co do zasady, zawarcie aneksu pozostaje bez znaczenia dla oceny ważności umowy i nie stanowi przeszkody w dochodzeniu stwierdzenia nieważności umowy kredytowej na drodze sądowej.

Co istotne, żądanie ustalenia nieważności umowy nie ulega przedawnieniu, dlatego bez znaczenia pozostaje fakt, iż umowa została zawarta przed ponad 10 laty.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 roku (sygn. akt V CSK 382/18O) przyjął, że zważywszy na zastrzeżoną dla kredytobiorcy (konsumenta) możliwość podjęcia ostatecznej decyzji co do sanowania niedozwolonej klauzuli albo powołania się na całkowitą nieważność umowy także wtedy, gdy mogłaby zostać utrzymana w mocy przez zastąpienie klauzuli abuzywnej stosowanym przepisem, należy uznać, że co do zasady termin przedawnienia tych roszczeń może rozpocząć bieg dopiero po podjęciu przez kredytobiorcę (konsumenta) wiążącej- świadomej, wyraźnej i swobodnej, decyzji w tym względzie. Dopiero bowiem wówczas można uznać, że brak podstawy prawnej świadczenia stał się definitywny, a strony mogły zażądać skutecznie zwrotu świadczenia.

Jeżeli posiadają Państwo kredyt frankowy warto przyjrzeć się postanowieniom umowy pod kątem zawarcia w niej niedozwolonych postanowień umownych. W tym celu zapraszamy do kontaktu z prawnikami z naszej Kancelarii, którzy udzielają Państwu wszelkich niezbędnych informacji i określą warunki współpracy.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij