Przedłużenie terminu zwrotu bezpośredniego podatku VAT

Bielsko-Biała, dnia 28.02.2017r.

Przedłużenie terminu zwrotu bezpośredniego podatku VAT.

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 ustawy o VAT: „Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej (…).”

Weryfikacja zasadności zwrotu

Wszelkiego rodzaju kwoty sprzedaży deklarowane są przez podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT w deklaracji VAT na podstawie sporządzanej dla potrzeb rozliczania podatku VAT dokumentacji zakupów i sprzedaży. Podatnik sam deklaruje wysokość podatku należnego i naliczonego za dany okres rozliczeniowy, co nieraz skutkuje (szczególnie w przypadku gdy kwota deklarowanego zwrotu jest znaczna), podjęciem przez organ podatkowy czynności weryfikacyjnych poprzedzających zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika. Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem weryfikacja ta dokonywana jest w formie czynności sprawdzających, mających charakter czynności przedprocesowych i stanowiących wstępną kontrolę podatkową o charakterze formalnym. W ramach czynności sprawdzających organ podatkowy może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, a także do przedstawienia faktur potwierdzających nabycie towarów lub usług, które zostały uwzględnione w deklaracji. Wspomnieć należy, że weryfikacja rozliczeń podatnika z tytułu podatku VAT pod kątem zasadności wykazanego zwrotu, może również odbywać się w ramach kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

 

Przesłanki przedłużenia terminu zwrotu

Na wstępie należy wspomnieć, iż deklaracja składana przez podatnika korzysta z domniemania prawdziwości, co zostało wskazane w art. 99 ust. 12 ustawy o VAT. Tym samym jeżeli dane wskazane w deklaracji nie budzą wątpliwości organów podatkowych, przyjmuje się, iż są zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże przyjęcie deklaracji nie oznacza braku późniejszej możliwości weryfikacji zasadności zwrotu w toku kontroli skarbowej. W przypadku kiedy zasadność zwrotu podatku budzi wątpliwości lub w przypadku gdy zwrot ten wymaga dodatkowego sprawdzenia, organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin. Ma miejsce wówczas, gdy złożona przez podatnika deklaracja z wykazaną kwotą zwrotu budzi wątpliwości.

Przedłużenie terminu zwrotu oparte jest na zasadzie uznania administracyjnego. W każdym przypadku to organ decyduje o tym, czy dany zwrot wymaga dodatkowego sprawdzenia. Jednakże podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem WSA w Gdańsku wyrażonym w wyroku z 24 listopada 2010 r.: „instytucja przedłużenia podatnikowi zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest tylko wyjątkiem od dominującej zasady terminowego zwrotu podatnikowi należnej mu różnicy podatku naliczonego nad należnym, dlatego stanowisko organu zmierzające do pozbawienia podatnika odzyskania zwrotu w ustawowym terminie, ze względu na wagę rozstrzygnięcia, powinno zostać przez organ skrupulatnie uzasadnione, poparte odpowiednimi tezami, co w sposób obiektywny pozwoli uznać, że w danej konkretnej sprawie interes publiczny postawić należy ponad interesem jednostki. Organ nie może zatem decydować o przedłużeniu podatnikowi zwrotu różnicy w podatku w sposób dowolny, nie poparty mocnymi argumentami.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, z dnia 24 listopada 2010 r. sygn. akt: ISA/Gd 1003/10)

Należy mieć przy tym na względzie przepis art. 274b ust. 1 Ordynacji Podatkowej, który umożliwia przedłużenie terminu zwrotu tylko w sytuacji gdy przeprowadzenie czynności sprawdzających wymaga takiego przedłużenia. Tym samym, za przesłankę przedłużenie terminu zwrotu podatku można uznać czasochłonność, bądź też wynik czynności sprawdzających dokonywanych przez organ podatkowy. Nie dopuszczalne jest  natomiast przedłużanie terminu podstawowego zwrotu w sytuacji, w której prawie do końca tego terminu urząd skarbowy nie podjął czynności, lecz w ostatnim dniu upływu terminu przedłuża ten termin, powołując się na konieczność sprawdzenia jego zasadności.

Zabezpieczenia majątkowe

Obowiązujące przepisy przyznają naczelnikowi urzędu skarbowego możliwość przedłużenia terminu zwrotu, w przypadku kiedy wymaga tego zasadność dodatkowego sprawdzenia. Jeżeli jednak organ podatkowy przedłuży termin zwrotu, a podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie zawnioskowanego zwrotu, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym będzie dokonany w terminie ustawowym – czyli w terminie 60 dni od dnia złożenia dokumentów rozliczeniowych (lub 25 w przypadku rozliczenia z przyspieszonym terminem zwrotu). Jedynie w sytuacji, gdy złożenie wniosku z zabezpieczeniem zostanie dokonane 13 dni przed upływem terminu zwrotu lub później, zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni od złożenia zabezpieczenia.

Wyżej wymienione zabezpieczenia majątkowe mogą zostać złożone w formie:

  • Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
  • Poręczenia banku;
  • Weksla z poręczeniem wekslowym banku;
  • Czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
  • Papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowanych przez Skarb Państwa lub NBP, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.
  • Zabezpieczenie, które dotyczy zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1000 euro, może być złożone w formie weksla. Przeliczenie kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Skutki przedłużenia terminu zwrotu

Za nieterminowe dokonanie zwrotu na rachunek bankowy podatnika odpowiedzialność finansową ponosi zawsze Skarb Państwa. W myśl artykułu 87 ust. 7 ustawy o VAT, niezwróconą w ustawowym terminie kwotę podatku traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji Podatkowej. Jeżeli termin zwrotu został przedłużony na podstawie art.87 ust. 2 ustawy o VAT, i gdy przeprowadzone postępowanie wykaże, że zwrot zadeklarowany przez podatnika był zasadny, organ podatkowy winien wypłacić podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty. Wysokość opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij