Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Bielsko-Biała, 12.09.2017r.

 

Każdy kto wyjeżdża na urlop ma nadzieję odpocząć oraz zdystansować się od „szarej” codzienności i pracy. Jednakże rzeczywistość urlopowa nie zawsze wygląda jak wprost wyjęta z katalogu biura podróży, co z całą pewnością jest powodem wielu stresów, przez co o udanym urlopie nie może być mowy. Co w takim razie zrobić gdy po przyjeździe do hotelu zastajemy widok, który znacznie odbiega od folderów reklamowych?

 

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niezadowolonemu klientowi przysługuje względem biura podróży roszczenie o zadość uczynienie za zmarnowany urlop oraz odszkodowanie. Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop dotyczy kwestii uszczerbku niemajątkowego czyli krzywdy. Jest to rekompensata pieniężna za stres i utratę zadowolenia w czasie urlopu. Jako przykład krzywdy można podać np.: insekty w pokoju, widok na śmietnik zamiast na ocean, pokój mniejszy niż wcześniej zapewniano czy też hałas dochodzący z pobliskiej dyskoteki. To wszystko powoduje między innymi, iż wymarzony urlop staje się „mniej” wymarzonym, z uwagi na uczucie stresu, zdenerwowania oraz dyskomfortu.

 

Niezadowolony turysta ma prawo złożyć reklamację jeszcze w czasie trwania wyjazdu, na ręce rezydenta lub pilota, którzy są przedstawicielem organizatora na miejscu. Pilot powinien potwierdzić turyście przyjęcie reklamacji. Jeżeli sam nie może jej załatwić, musi przekazać sprawę do organizatora wyjazdu. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona podczas trwania naszych wakacji, składamy ja po przyjeździe do Polski. Mimo wcześniejszego zgłoszenia zastrzeżeń, powinien złożyć do biura podróży oficjalną pisemną reklamację w ciągu 30 dni, licząc od dnia zakończenia pobytu urlopowego. Taka reklamacja powinna zawierać wskazanie uchybień, których dopuściło się biuro podróży (najlepiej popartą również dokumentacją fotograficzną) oraz określenie swojego żądania. W tym miejscu warto nadmienić, iż w przypadku określania żądania reklamacyjnego można zastosować tzw. tabelę frankfurcką, która jest pomocna przy oszacowaniu o ile powinna się obniżyć cena wycieczki. Przykładowo za brak balkonu możemy żądać do 10 proc., za hałas w nocy do 40 proc., a za brak wyżywienia do 50 proc. niższej ceny. Należy pamiętać, iż tabela frankfurcka nie jest jednak dokumentem oficjalnym, ale jedynie pomocnym konsumentowi w oszacowaniu odszkodowania.

Biuro podróży co do zasady ma 30 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji – jeżeli w tym terminie nie poinformuje klienta o swoim stanowisku  przyjmuje się, iż uznało reklamację za uzasadnioną. Powyższa okoliczność jest o tyle istotna, iż w przypadku sporu sądowego brak odpowiedzi biura należy potraktować, jako uznanie długu.

 

A co zrobić w przypadku gdy nie złożymy reklamacji w terminie lub organizator nie uzna naszych roszczeń?  Wtedy zostaje nam powództwo cywilne (okres przedawnienia tego typu roszczeń upływa po okresie ogólnym wskazanym w art. 118 k.c., czyli 10 lat). Biuro nie ma prawa zastrzegać sobie terminów bardzo krótkich, np. 24-godzinnego lub 7-dniowego. Pozew należy złożyć do Sądu właściwego. Ponadto niezadowolony turysta może się poskarżyć na działalność biura także do samorządu gospodarczego, do którego ono należy, do urzędu marszałkowskiego województwa, w którym zostało zarejestrowane, czy do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Złożenie skargi nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem reklamacji. Pozew należy złożyć do Sądu właściwego według właściwości ogólnej co w praktyce oznacza że powództwo powinno być wytoczone do sądu właściwego dla siedziby podmiotu organizującego wyjazd (np. siedziba podmiotu organizującego wyjazd znajduje się w Bielsku‑Białej stąd też właściwym sądem w tym przypadku jest Sąd w Bielsku‑Białej).

 

Jednakże istnieje również możliwość zastosowania art. 34 k.p.c. o tzw. właściwości przemiennej, która w większości może okazać się dużo wygodniejsza dla niezadowolonego klienta, gdyż pozwala na skierowanie pozwu do sądu bliższego jego miejscu zamieszkania. Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, zmianę umowy oraz ustalenie istnienia umowy, jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem. Co do miejsca wykonania umowy przez dłużnika (organizatora) z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, należy rozumieć to w ten sposób, że świadczenie pieniężne (a takim właśnie jest „odszkodowanie za zmarnowany urlop) powinno być spełnione generalnie w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela (czyli niezadowolonego turysty). Ponadto dokumentem o którym mowa wyżej mogłoby być wezwanie do zapłaty ze wskazaniem rachunku bankowego niezadowolonego klienta w oddziale banku, który ma siedzibę na terenie właściwości sądu (np. rachunek bankowy jest prowadzony przez Bank X S.A. oddział w Bielsku-Białej, co uzasadnia właściwość miejscową Sądu w Bielsku-Białej).Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij