Korzystne dla konsumentów orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie kredytu hipotecznego indeksowanego do kursu CHF (franka szwajcarskiego).

Klienci Kancelarii będący konsumentami zostali pozwani przez bank przed Sądem Okręgowym w Bielsku- Białej o zapłatę przeterminowanych należności wynikających z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do kursu CHF zawartej w 2008 roku. W odpowiedzi na pozew pełnomocnik reprezentujący klientów kancelarii podniósł między innymi, iż pozew wniesiony przez bank nie znajduje usprawiedliwionych podstaw, albowiem zastosowanie przez bank własnego kursu waluty kształtowało prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając ich interesy.

Od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej obie strony wniosły apelację. Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpoznając apelacje wyrokiem z dnia 23 września 2020 roku wyraził pogląd w myśl którego odwołanie się w postanowieniach umowy kredytu do tabeli kursowej banku oznacza „naruszenie równowagi kontraktowej stron, skoro o środkach indeksacji kredytu i rat jego spłaty decydować może jednostronnie kredytodawca kształtując przez to wysokość własnych korzyści finansowych, a jednocześnie nieprzewidywalne dla kredytobiorców koszty udzielonego im kredytu”. Dalej Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że „regulując mechanizm waloryzacji nie odwołują się te postanowienia do zobiektywizowanych, zewnętrznych w stosunku do stron kontraktu kryteriów ustalania kursu walutowego lecz ostatecznie pozostawiają określenie warunków waloryzacji kompetencji jednej z nich, mianowicie bankowi skoro tylko ogólnie, w regulaminie kredytu stanowią, że podstawę sporządzenia przez merytoryczną komórkę banku tabeli kursów będą kursy obowiązujące na rynku międzybankowym, a tabela sporządzana będzie po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP. W rezultacie równowaga kontraktowa stron zostaje w sposób istotny zachwiana”. Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, iż w rozstrzyganej sprawie „umowa przewidując zastosowanie kursu kupna waluty obcej dla ustalenia równowartości kwoty udzielonego kredytu, a kursu jej sprzedaży dla określenia salda zobowiązań kredytobiorców i wysokości obciążających ich rat zastrzegała bankowi dodatkowy zysk powodując nieuzasadniony, oderwany od waloryzacji i kwoty uzyskanego kapitału kredytu, wzrost zobowiązań kredytobiorców”.

W konsekwencji Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że ww. postanowienia stanowią klauzule niedozwolone i nie wiążą pozwanych konsumentów. Zdaniem Sądu Apelacyjnego po usunięciu z umowy niedozwolonych postanowień obowiązywanie jej w dalszym ciągu nie jest możliwe. „Skoro bez niedozwolonych postanowień dotyczących sposobu indeksacji kredytu umowa nie może dalej funkcjonować w obrocie prawnym ze względu na brak istotnych elementów, zachodziły podstawy do stwierdzenia jej nieważności  w oparciu o art. 58 § 1 k.c. Uznanie umowy za nieważną wykluczało uwzględnienie powództwa wywodzonego z faktu jej wypowiedzenia” – Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił w całości powództwo wniesione przez Bank.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach kredytów indeksowanych/denominowanych do kursu CHF. W przypadku chęci zasięgnięcia pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij