Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie prawa karnego skarbowego

Bielsko-Biała, dnia 30.06.2017r.

W niniejszym opracowaniu w sposób uproszczony przedstawiam procedurę dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym (dalej zwany KKS). Z uwagi na rodzaj i wagę tych spraw zalecane jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej to jest z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Kodeks karny skarbowy przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w praktyce zwany DPO.

Sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a jednocześnie:

1) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności;

2) sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony;

3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów - uiścił ich równowartość pieniężną;

4) uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.

Niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli:

1) przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności;

  1. przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny popełniono w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary,
  2. zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu.

Istotną zaletą skorzystania z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest fakt, iż prawomocny wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego

Wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności wydaje Sąd właściwy dla miejsca popełnienia przestępstwa i tak np. jeżeli przestępstwo zostało popełnione na terytorium Bielska-Białej właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy, a wyjątkowo Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.

Wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności do Sądu kieruje finansowy organ postępowania przygotowawczego. Uzasadnienie wniosku może być ograniczone do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina sprawcy i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a ponadto innych okoliczności świadczących o tym, że w danej sprawie można zezwolić na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, w szczególności ze względu na to, że jest to wystarczające dla zaspokojenia uzasadnionego interesu finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu.

W kwestii udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Sąd orzeka niezwłocznie na posiedzeniu, w którym udział ma prawo wziąć sprawca i jego obrońca (na przykład radca prawny lub adwokat), a także przedstawiciel ustawowy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wskazanych powyżej osób, prawidłowo zawiadomionych o terminie nie jest przeszkodą do przeprowadzenia posiedzenia.Wyrok Sądu o dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności może zostać zaskarżony apelacją i ulega on uchyleniu lub zmianie w postępowaniu odwoławczym tylko wtedy, gdy sąd rozpoznający sprawę orzekł:

1) tytułem kary grzywny kwotę inną niż uiszczona przez sprawcę;

2) przepadek przedmiotów lub uiszczenie ich równowartości pieniężnej w zakresie nieobjętym zgodą sprawcy.


 Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij